Raport privind starea și calitatea învățământului

Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț

An școlar 2021/2022

 • În anul şcolar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost organizată si desfăşurată în funcție de prevederile legislative:
 • Legea Educației Naționale Nr.1/2011, publicat în M.O. Nr. 18/10.01.2011 cu modificările ulterioare
 • LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţa a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unitățile de învăţământ;
 • Legea nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35 /2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 • Regulamentul de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5447/31.08.2020;
 • Ordinul MECS nr. 5132/2009 privind activitățile specifice funcţiei de diriginte;
 • O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învățământul preuniversitar aprobat prin OMECTS  nr. 5565/2011;
 • Activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislației în vigoare, menite să îmbunătățească activitatea fiecărui compartiment  de activitate din unitatea noastră școlară. Activitatea s-a desfășurat pe baza prevederilor Planului Managerial și a Planului de activități.
 1. CURRICULUM

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;

           •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi

     • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)

     • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;

     • Pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor şi a olimpiadelor şcolare;

     • Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;

     • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice.

 • MANAGEMENT ŞCOLAR

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);

•Elaborarea proiectului planului de școlarizare;

•Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;

•Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe atat in contextul activitatilor fata in afata cat si in contextul activitatilor online.

Documente  de proiectare managerială

 • Proiectul de dezvoltare instituționala (PDI) 2018/2022 .
 • Planul managerial anual pe anul școlar 2021/2022
 • Planul managerial al activității educative pe anul școlar 2021/2022
 • Repartiția de ore pentru anul școlar 2021/2022
 • Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022
 • Raportul de evaluare interna a calității
 • Oferta educațională
 • Programele de activitate anuală şi semestrială ale catedrelor şi comisiilor pe probleme
 • Statul de funcții
 • Planul de încadrare
 • Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral
 • Planificările calendaristice ale cadrelor didactice
 • Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii probelor Evaluării naţionale
 • Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară pentru olimpiade şi concursuri şcolare 
 • Desfăşurarea activităţilor extraşcolare
 • Completarea documentelor şcolare : cataloage, registre matricole etc;
 • Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară;
 • Respectarea întocmai a programelor şcolare
 • Evaluarea elevilor şi respectarea criteriilor şi cerinţelor evaluării continue
 • Regulamentul de ordine interna a școlii

Constituirea comisiilor din școala

      Prin decizia şi  acordul Consiliului profesoral si avizării Consiliului de administrație pe anul școlar 2021/2022, s-au constituit următoarele comisii:

 • COMISIA PENTRU CURRICULUM;
 • COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII;
 • COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PENTRU SITUATII DE URGENTA;
 • COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN;
 • COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI   DISCRIMINARE IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII;
 • COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC SI FORMARE IN CARIERA DIDACTICA;

Obs. Toate comisiile au întocmit planuri de acțiuni, manageriale și de măsuri privind funcționarea acestora.

Evidenta documentelor  – existente si in curs de completare, pentru toate compartimentele: secretariat, contabilitate, administrație

 • La nivelul secretariatului:
 • Registre matricole
 • Fise ale posturilor
 • Contracte de munca
 • Foi matricole
 • Baze de date: elevi, absențe, personal, etc.
 • Pontaje lunare
 • Registre de evidenta si eliberare a actelor
 • Cataloagele examenelor de corigenta, încheierea situației școlare
 • Statul de funcții
 • Registrul de inspecții, etc.
 • Colectarea și completarea datelor statistice in SIIIR
 • La nivelul contabilității:
 • Fonduri extrabugetare
 • Execuția bugetara lunară, trimestrială, anuală
 • Documente de încasare, înregistrare, justificare, contracte, etc.
 • La nivel administrativ:
 • Aprovizionări
 • Fișe de inventariere, casare
 • Administrare clădiri: igienizare, autorizații, reparații,
 • Condiții de  transport  elevi și cadre didactice, etc.

Concursurile de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului școlar. Organizarea și desfășurarea în bune condiții a concursurilor de suplinire pe perioadă determinată (Doua concursuri).

Proceduri operaționale: Elaborarea/revizuirea unor proceduri operaționale:

 • procedura de învoire cadre didactice
  • procedura de învoire elevi
  • procedura serviciul pe școală
  • procedura de acordare a burselor școlare, etc. (un număr peste 90 de proceduri).

Procedurile existente la nivel de unitate vizează departamentul direcțiune, secretariat și contabilitate.

3. RESURSE UMANE

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

•  Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice;

     •    Realizarea evaluării personalului.

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.

• Organizarea de activităţi extraşcolare.

5. RESURSE MATERIALE

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 

I.DIAGNOZA

1.1. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

a) Efectivele de elevi

Anul şcolar2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Nr. elevi505492491483486483487470

b) Proveniența elevilor: mediu rural

          c) Numărul de clase 

 Nr. cls./an şcolar2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Propuse2626262626262626
Realizate2626262626262626

d) Numărul elevilor înscrişi pe cicluri de învăţământ

Număr elevi  2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Primar196186194197208207211194
Gimnazial172172166158153154150160
TOTAL368358360355362361361354

e) Elevii bursieri

Ani şcolari2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Nr. elevi bursieri56543564149 -49  merit -34 studiu -66 sociale

f) Absenteism   – An școlar 2021-2022 (perioada septembrie 2021-martie 2022)

          Număr total absențe şcoala  6321 din care 2962 motivate si 3359 nemotivate.

Factorii de risc

– nu se mai poate tine pasul cu ritmul de predare-învățare la zi

– scade interesul pentru desfășurarea unor activități de învățare

– creste nivelul “golurilor” în ceea ce privesc cunoştinţele, uneori greu de recuperat

– absenteismul generat de chiul poate reprezenta un prim pas spre abandon şcolar , chiar delicvenţa juvenilă poate servi de model negativ pentru elevii de vârsta mijlocie.

Cauze si efecte ale absenteismului

CauzeEfecte
probleme medicaleîntârziere la oreprobleme în familiefuga de la oreactivităţi sportive/competiţiirămânerea în urmă cu materiadificultăţi în recuperarea materieiun prim pas spre delicvenţă scăderea nivelului rezultatelor la învăţătură

Tipuri de activități de prevenţie /combatere a fenomenului

– atragerea elevilor înspre orele de curs făcându-le interesante, adecvate   lor

– prezentarea unor efecte negative survenite ca urmare a lipsei de la școala

– discuţii la nivel de clase, Consiliul elevilor

– activităţi iniţiate de Comisia Învăţătorilor, Comisia Diriginţilor în colaborare cu Comisia de disciplină şi Consiliul Elevilor împreună cu elevii recunoscuţi pentru absenteism crescut

– responsabilizarea părinţilor

Tipuri de activități de intervenţie/recuperare

          – anunţarea părinţilor , consilierea lor

–  consilierea elevilor de către cadre didactice şi parteneri educaţionali (psihologi, poliţişti, medici)

– apelarea la Consiliul de disciplină

– apelarea la partenerii educaţionali

– întocmirea de programe efective de recuperare pentru elevii care au absentat din motive familiale deosebite sau medicale

g) Comportamentul elevilor

           – 1 medie scazuta la purtare (B) la inv. primar

–  15 medii la purtare între 8-10 la  gimnaziu.

h) Mobilitatea elevilor

An şcolar Sf.an2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Plecaţi151324133
Veniţi35926445
Abandon351121
Retrasi      12

Motive : predominant – apropiere de domiciliu  şi plecare în străinătate.

 1. Statistică Evaluare Națională 2021/2022 clasa a VIII – a
 
ProbaElevi inscrisiPrezentiAbsentiEliminatiNote sub 5Note peste 5 AbsentiEliminatiNote sub 5Note peste 5
Limba și literatura romana302910623 10828
 2.70%0.00%21.62%75.67%
Matematica302910524 101620
 2.70%0.00%43.24%54.05%
Medii EN302910326 
       
 
 

1.2. PERSONALUL ŞCOLII

a) Numărul cadrelor didactice:  33

DisciplinaNumărDebutantDefinitivatGrad  IIGrad  IDoctorat
Educatoare71  6 
Învăţători   11 227 
Lb.si lit română2   2 
Limba modernă1 engleză2 11  
Limba modernă 2 franceză1 1   
Lb.latină      
Matematică2  11 
Fizică    1 
Chimie      
Biologie1   1 
Istorie1  1  
Geografie      
Religie1   1 
Educaţie plastică1   1 
Educaţie muzicală      
Educaţie fizică şi sport2  2  
Educaţie tehnologică1   1 

   b) Personal  didactic auxiliar: 2  din care:

 0,5 secretar; 0,5 bibliotecar; 0,5 contabil; 0,5 informatician.

               c) Personal nedidactic : 5.

               d) Calitatea personalului didactic : – calificat :  100%

1.3. ANALIZA SWOT

1.CURRICULUM

S-Şcoala dispune de : – cadre cu dublă specializare – plan de învăţământ adecvat – programe şcolare actuale – manuale şi auxiliare curriculare – ghiduri de aplicareW-număr mic de opţionale din cauza supraîncărcării programului elevilor pe zi
O-identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice oferta CDŞT-micşorarea numărului de elevi prin îmbătrânirea populației comunei şi migrarea spre alte țări la Europei.

2.RESURSE UMANE

S-personal didactic calificat, titular – cadre didactice  formate prin programe naţionale şi internaţionale – disponibilitatea profesorilor de a pregăti suplimentar elevii – ponderea crescută a cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didacticăW – rotirea cadrelor în fiecare an – conservatorismul si rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice – lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unele cadre didactice
O– activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs – varietatea cursurilor de perfecţionare – întâlniri frecvente părinţi – elevi – profesoriT– -“criza de timp” a unor părinţi reduce implicarea unor familii în viaţa şcolară

3.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

S-starea bună a spaţiilor şcolare – existenţa sălii de sport – existenţa laboratoarelor de informatică, fizică, biologie. – existenţa bibliotecii , a terenului de fotbal sintetic-W– fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi a elevilor pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice – programul de guvernare care prevede dotarea cu calculatoare a unităţilor şcolare este ineficient
O-descentralizarea şi autonomia instituţiei – parteneriatele cu comunitatea locală, ONG, firme de diverse profiluri – deschiderea spre competitivitateT-conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare ritmul accelerat al schimbărilor tehnologiei conduce la uzura morală a echipamentelor existente
S-implicarea în parteneriate locale şi județene – întâlniri semestriale cu Asociaţia Părinţilor – dezvoltarea relaţiilor şcoală-părinţi – contacte cu diferite instituţii pentru realizarea unor acţiuni extracurriculareW-uneori părinţii sunt implicaţi într-o măsură prea mică  
O– disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (ONG-uri,biserică,poliţie,primărie) interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţionalăT– nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară – instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere – scăderea populaţiei şcolare

Raport   întocmit de

Director,

                                         Prof. Reghina Leontina Horga