Anunțuri

A N U N Ţ

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ENEA GRAPINI” SANT

Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI DE

MUNCITOR INTRETINERE

 –  un post de muncitor întreţinere  –  durată nedeterminată, normă întreagă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE (GENERALE)

 1. are cetăţenia română , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

POSTUL DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE –  durată nedeterminată, normă întreagă

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de muncitor întreţinere”
 7. g) curriculum vitae;

 CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

– studii generale (învăţământ obligatoriu de 10 ani, școala profesionala, curs fochist)

– Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE

 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23 ;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Normele privind protecţia muncii.
 5. Regulamentul de ordine internă al unității.

Concursul constă în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviu

 

Toate cele TREI etape se desfășoară la sediul SCOLII GIMNAZIALE ”ENEA GRAPINI” ȘANȚ,localitatea Șanț, nr.878, Jud. BISTRITA-NASAUD, conform calendarului de desfășurare anexat.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul unității, conform calendarului.

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două  probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

CALENDARUL Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
DESFASURARII
CONCURSULUI
OCUPARE POST
MUNCITOR
INTRETINERE
Nr. crt.
1 Depunerea 01.11.2017-14.11.2017 Școala Gimnaziala
dosarelor pentru Orele 8,00-16,00 ”Enea Grapini” Șanț

(secretariat)

înscrierea la
concurs
2 Selectarea dosarelor 15.11.2017 orele 8,00- Școala Gimnaziala
depuse 16,00 ”Enea Grapini” Șanț

 

3 Afișarea rezultatelor la etapa de selectare 17.11.2017, ora 16.00 Școala Gimnaziala
a dosarelor ”Enea Grapini” Șanț

(avizier)

 

4 Depunerea 18.11.2017, ora 8.00-
contestațiilor la 12.00 Școala Gimnaziala
etapa de selectare a ”Enea Grapini” Șanț

(secretariat)

dosarelor
5 Afișarea rezultatelor 19.11.2017,ora 12.00 Școala Gimnaziala
finale in urma ”Enea Grapini” Șanț

(avizier)

 

contestațiilor la
etapa de selectare a
dosarelor
6 Susținerea probei 23.11.2017, ora 11.00 Școala Gimnaziala
scrise ”Enea Grapini” Șanț

(Lab. Informatică)

 

7 Afișarea rezultatelor 24.11.2017,ora 12.00 Școala Gimnaziala
la proba scrisa ”Enea Grapini” Șanț

(avizier)

 

8 Depunerea 27.11.2017, Școala Gimnaziala
contestațiilor la 28.11.2017,

orele 8.00- 12.00

”Enea Grapini” Șanț

(secretariat)

proba scrisa
9 Afișarea rezultatelor 29.11.2017, ora 16.00 Școala Gimnaziala
finale in urma ”Enea Grapini” Șanț

(avizier)

 

contestațiilor la
proba scrisa
10 Susținerea 29.11.2017,ora 12.00 Școala Gimnaziala
interviului ”Enea Grapini” Șanț

(Lab. Informatică)

 

11 Afișarea rezultatelor

la proba interviu

29.11.2017,ora 15.00 Școala Gimnaziala”Enea Grapini” Șanț  (avizier)

 

12 Depunerea

contestațiilor la

proba interviu

04.12.2017, ora 8.00-

12.00

Școala Gimnaziala
”Enea Grapini” Șanț

(secretariat)

13 Afișarea rezultatelor

finale in urma

contestațiilor la

proba interviu

05.12.2017, ora 10.00 Școala Gimnaziala”Enea Grapini” Șanț  (avizier)
14 Afișarea rezultatelor

finale

06.12.2017,ora 12.00 Școala Gimnaziala”Enea Grapini” Șanț  (avizier)

 

 

                                                                                              DIRECTOR,

                                                                                  prof. SASU DANIEL ZAHARIA