Anunțuri

Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț Procedura  operaţională Ediţia : I
,, PROCEDURĂ PRIVIND Nr.exemplare :3
Revizia: 0
DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE PREGATIRE A EXAMENELOR NATIONALE Nr.exemplare:0
Management IN PERIOADA 2 – 12.06.2020 IN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS” Exemplar:1 Pagina 1
Nr.inreg……… /…………………  

 

 

 

 

PROCEDURA  OPERAŢIONALĂ

,,PROCEDURĂ PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE PREGATIRE A EXAMENELOR NATIONALE IN PERIOADA 2 – 12.06.2020 IN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS”

Editia :1

Revizia:0

 

Intocmită de

Director: prof. Sasu Daniel – Zaharia

Verificată și avizată de:

Cons. educativ: prof. inv. Primar Cotul Virginia

Aprobată de:

Director: prof. Sasu Daniel Zaharia

 

Procedura  operaţională Ediţia : I
Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț ,, PROCEDURĂ PRIVIND Nr.exemplare :3
Revizia: 0
DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE PREGATIRE A EXAMENELOR NATIONALE Nr.exemplare:0
Management IN PERIOADA 2 – 12.06.2020 IN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS Exemplar:1 Pagina 2

 

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii generale.

 

ELEMENTE NUMELE SI FUNCTIA DATA SEMNATURA
PRIVIND PRENUMELE
RESPONSABILII/
OPERATIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT Sasu Daniel Zaharia DIRECTOR 19.05.2020
1.2. VERIFICAT Cotul Virginia CONS. EDUCATIV 19.05.2020
1.3 APROBAT Sasu Daniel Zaharia DIRECTOR 19.05.2020
Ediţia sau după caz, Componenta Modalitatea Data la care se aplică
revizia în cadrul ediţiei revizuită reviziei prevederile ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x

 

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii generale

 

Scopul Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi Data Semnătura
difuzării prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 aplicare 1 Elevi,cadre didactice, Conform 19 – 22.05.2020
personal didactic cataloagelor
auxiliar, personal scolare,
nedidactic, alte Statului de
persoane care doresc functii
sa intre in unitate
3.2 informare 1 Elevi,cadre didactice, Conform 19 – 22.05.2020
personal didactic cataloagelor
auxiliar ,personal scolare,
nedidactic Statului de
functii
3.3 verificare 1 conducere director 19.05.2020
3.4 evidenţă 1 secretariat secretar 19.05.2020
3.5 arhivare 1 secretariat secretar 19.05. 2020
3.6 alte scopuri

 

1 Postare pe site-ul scolii 20.05. 2020

 

 

Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț Procedura operaţională Ediţia : I
,, PROCEDURĂ PRIVIND Nr.exemplare :3
Revizia: 0
DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE PREGATIRE A EXAMENELOR NATIONALE IN PERIOADA 2 – 12.06.2020 IN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS Nr.exemplare:0
Management Pagina 3

  

 1. 4. SCOPUL PROCEDURII

– Stabilirea metodologiei privind accesul elevilor, cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic , în incinta scolii;

– Stabilirea regulilor privind accesul in curtea scolii;

– Asigurarea securitatii si sigurantei elevilor in perimetrul unitatii scolare;

– Stabilirea responsabilitatilor privind gestionarea modului de acces in unitatea de invatamant;

– Stabilirea modalitatilor de igienizare si dezinfectie;

–  modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen;

 

Scopul specific al procedurii  – stabilirea modului in care se vor desfasura activitatile in unitatea de invatamant prin aplicarea prevederilor ordinului nr. 4220/769/2020 al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unitățile/instituțiile de ı̂nvățământ.

 1. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică si se adreseaza tuturor persoanelor care intra in unitatea de invatamant.

Directorilor  unităţii de învăţământ

Cadrelor didactice

Elevilor

Personalului didactic auxiliar

Personalului nedidactic

 

 • DOCUMENTATIA APLICABILA PROCEDURII GENERALE Documente de referinţă (reglementări) Aplicabile activităţii procedurate
 1. Ordinul nr. 4220/769/2020 al ministrului educatiei si cercetariisi al minitrului sanatatii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unitățile/instituțiile de ı̂nvățământ

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

 1. Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011

 

7.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI IN PROCEDURĂ

Procedură operatioală: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor şi procedeelor de lucru si a regulilor de aplicat cu privire la aspectul procesual;

Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale

Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PG.

 

ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI –

 

 PO – procedura operationala

A-aprobare
E-elaborare
V-verificare
Ap-aplicare
Av-avizare
Ah-arhivare
CP-consiliu profesoral
CA-consiliu de administraţie

 

 

Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț ,, PROCEDURĂ PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE PREGATIRE A EXAMENELOR NATIONALE IN PERIOADA 2 – 12.06.2020 IN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS Ediţia : I
Nr.exemplare :3
Revizia: 0
Nr.exemplare:0
Management Exemplar:1 Pagina 4

 

8.DESCRIEREA PROCEDURII GENERALE (MOD DE LUCRU)

 

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic

 

 1. Accesul , cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic se va face doar pe intrarea principală.
 2. 2. Accesul elevilor de clasa a VIII – a se va face prin intrarea din curte pe un traseu marcat corespunzator, respectand regulile de distantare sociala.
 3. Elevii vor fi organizati in grupe de cate 9-10 elevi , respectiv 4 grupe de elevi de clasa a VIII –a (37 elevi în total)
 4. Elevii vor fi anuntati de catre diriginti in ceea ce priveste programul de pregatire pe grupe – activitatile in scoala vor incepe la ora 9.00 – grupa 1, urmand ca celelate grupe sa vina la un interval de 15 min.
 5. La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical (asistent medical comunitar Sasu Liuța) care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 6. În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;
 7. participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
 8. elevii prevăzuți la punctele 6 si 7  vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale);
 9. parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
 10. elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;
 11. la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);
 12. în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico- sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
 13. intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 14. unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;
 15. elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun;
 16. coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu la finalizarea programului.