Anunțuri

ANUNŢ 1

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Enea Grapini” Șanț

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar

– bibliotecar școală studii superioare (S) – durată determinată, ½ normă

 

Condiţii  generale:

La concursul organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar, pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, modificat şi completat prin HG nr.1027/2014,  respectiv:

Are cetăţenia  română  şi domiciliul în România;

 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate  deplină  de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte  condiţiile  de studii;
 • Are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC-word, excel, ppt);
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru  săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în  legatură  cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor  fapte  de  corupţie   sau  a unei  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie, care  ar  face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu  excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • Studii  superioare;
 • Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
 • Vechime în specialitatea didactic auxiliar pentru ocuparea postului (minim 3 ani);
 • Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt.);
 • Cunoaştera unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu (lb engleză, lb germană, lb.franceză etc).

 

Actele  necesare pentru  înscrierea   la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei;
 2. b) copia actului de  identitate  sau   orice  alt  document  care atestă identitatea, potrivit   legii, după  caz;
 3. c) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/extras REVISAL (după 01.01.2011)/ copie xerox carte

de muncă;

 1. d) copia  certificatului  de căsătorie (unde  este  cazul);
 2. e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 3. f) cazierul  judiciar  ;
 4. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată cu cel  mult   6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. h) curriculum vitae.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face în perioada 21 –30 iunie 2022  la sediul Şcolii Gimnaziale “Enea Grapini” Șanț, str. Principală, nr. 878 de luni până vineri între orele 900 – 1400.

 1. Selecția dosarelor depuse: 01.iulie.2022.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 02.iulie.2022, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 04.iulie.2022 între orele 10:00 – 13:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 04.iulie. 2022, ora 16:00.
 5. Susținerea probei scrise: 06.iulie.2022 , ora 9.00.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 06.iulie.2022, ora 14:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 07.iulie.2021, între orele 12:00 – 14:00.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 07.iulie.2022, ora 16:00.
 9. Susţinerea probei practice: 08.iulie.2022, ora 09:00.
 10. Afişarea rezultatelor probei practice: 08.iulie.2022, ora 12:00.
 11. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 08.iulie.2022, între orele 12:00 – 13:00.
 12. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 08.iulie.2022, ora 14:00.
 13. Susținerea interviului: 08.iulie.2022, ora 14:30.
 14. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 08.iulie.2022, ora 16.00
 15. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 09.iulie.2022, între orele 10 –12:00.
 16. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 09.iulie.2022, ora 14:00
 17. Afișarea rezultatelor finale: 09.iulie.2022, ora 15:00.

 

 

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs. Durata probei este de 2 ore.

 

PROBA PRACTICĂ

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. capacitatea de adaptare;
 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. capacitatea de comunicare;
 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează și de membrii acestei comisii.

 

INTERVIUL

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză;
 3. Motivația candidatului;
 4. Comportamentul în situațiile de criză;
 5. Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la proba scrisă, proba practică şi interviu.

Rezultatele  probelor de concurs – proba scrisă, respectiv proba practică vor fi afişate în data de 06.07.2022, cu precizarea  punctajului  obţinut  la cele două probe, la sediul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț.

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 09.07.2022, la sediul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie,  în termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

Se consideră „admis”  la concurs, candidatul  care a obţinut  cel mai mare  punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de bibliotecar.

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1. Rolul bibliotecii şcolare
 • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
 1.  Dezvoltarea colecţiilor
 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
 1. Evidenţa colecţiilor
 • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a RMF, RI.
 1. Catalogarea publicaţiilor
 • Scopul catalogării publicaţiilor
 • Tipuri de cataloage
 • Organizarea cataloagelor
 1. Organizarea colecţiilor
 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărţilor la raft
 1. Gestionarea bibliotecilor
 • Predarea – primirea unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
 1. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
 • Casarea publicaţiilor
 • Proceduri de casare în biblioteca şcolară
 1. Relaţii cu utilizatorii
 • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
 • Serviciul de împrumut
 • Sală de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

Bibliografia:

 1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002,  republicată și actualizată
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
 4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
 5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
 6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993
 7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014
 8. Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia

DIRECTOR,

prof. Horga Reghina – Leontina

ANUNŢ 2

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Enea Grapini” Șanț

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar

– secretar școală studii superioare (S) – durată determinată, ½ normă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae; EUROPASS
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) şi h) vor fi prezetate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

– studii superioare cu licență (avantaj management,informatică, resurse umane, economice)

– vechime în domeniul didactic auxiliar (7 ani vechime)

– recomandare de la ultimul loc de muncă

– cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platform educaționale)

– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale

– cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal)

– noțiuni de comunicare în relații publice

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face în perioada 21 –30 iunie 2022  la sediul Şcolii Gimnaziale “Enea Grapini” Șanț, str. Principală, nr. 878 de luni până vineri între orele 900 – 1400.

 1. Selecția dosarelor depuse: 01.iulie.2022.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 02.iulie.2022, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 04.iulie.2022 între orele 10:00 – 13:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 04.iulie. 2022, ora 16:00.
 5. Susținerea probei scrise: 06.iulie.2022 , ora 9.00.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 06.iulie.2022, ora 14:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 07.iulie.2021, între orele 12:00 – 14:00.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 07.iulie.2022, ora 16:00.
 9. Susţinerea probei practice: 08.iulie.2022, ora 09:00.
 10. Afişarea rezultatelor probei practice: 08.iulie.2022, ora 12:00.
 11. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice: 08.iulie.2022, între orele 12:00 – 13:00.
 12. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse: 08.iulie.2022, ora 14:00.
 13. Susținerea interviului: 08.iulie.2022, ora 14:30.
 14. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 08.iulie.2022, ora 16.00
 15. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 09.iulie.2022, între orele 10 –12:00.
 16. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 09.iulie.2022, ora 14:00
 17. Afișarea rezultatelor finale: 09.iulie.2022, ora 15:00.

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs. Durata probei este de 2 ore.

 

PROBA PRACTICĂ

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. capacitatea de adaptare;
 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. capacitatea de comunicare;
 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează și de membrii acestei comisii.

 

INTERVIUL

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză;
 3. Motivația candidatului;
 4. Comportamentul în situațiile de criză;
 5. Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Punctajul final  se calculează  ca medie aritmetică  a punctajelor  obţinute  la proba scrisă, proba practică şi interviu.

Rezultatele  probelor de concurs – proba scrisă, respectiv proba practică vor fi afişate în data de 06.07.2022, cu precizarea  punctajului  obţinut  la cele două probe, la sediul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț.

Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 09.07.2022, la sediul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie,  în termen prevazut de caledarul afisat la avizierul și pe site-ul școlii.

Se consideră „admis”  la concurs, candidatul  care a obţinut  cel mai mare  punctaj dintre candidaţii  care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Ocuparea posturilor de același tip se va face în ordinea descrescătoare a punctajului.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de: 50 puncte.

TEMATICA PENTRU CONCURS:

 1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 2. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
 4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor
 5. Arhivarea și circuitul documentelor
 6. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 7. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)
 8. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR)

BIBLIOGRAFIE

 • OMEC nr. 5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; completat cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4005/2018
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 • HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 • H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

Cerinţe psihologice:

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional;

Concursul constă în 3 (trei) etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

DIRECTOR,

prof. Horga Reghina – Leontina