ROF 2018-2019

                      

                                                                                                

 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ” Enea Grapini” ȘANȚ

Str. Principală, nr. 878, loc. Șanț, BN, Tel / fax: 0263379109  e-mail: scgen_sant@yahoo.com

Nr. 2276/10.10.2018                                                         

Reviziut și avizat în ședința CP din 10.10.2018

Aprobat în şedinţa CA din 10.10.2018

 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”Enea Grapini” ȘANȚ

An şcolar 2018-2019

 

 Cuprins

 

I.  DISPOZIŢII GENERALE

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE
 • PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
  • Cadrele didactice
  • Personalul didactic auxiliar și nedidactic
   • Biblioteca
   • Secretariatul
   • Contabilitatea
 1. CONSILIUL PROFESORAL
 2. COMISIILE PERMANENTE, OCAZIONALE ŞI COMISIILE METODICE
 3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR
  • Consiliul clasei
  • Drepturile elevilor
  • Îndatoririle elevilor
   • Frecvenţa elevilor
   • Comportamentul elevilor
   • Accesul elevilor în şcoală
   • Ținuta elevilor
   • Recompensarea elevilor

 Sancționarea elevilor

 • ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ
  • Atribuțiile profesorului/învățătorului de serviciu
  • Atribuţiile elevilor de serviciu
 • PĂRINȚII
  • Comitetele de părinți
  • Consiliul Reprezentativ al Părinților
 1. DISPOZIȚII FINALE

 

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 2. Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț.
 3. Conducerea Şcolii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare.
 4. Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea de învăţământ.
 5. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost elaborat în conformitate cu:
  • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările ulterioare;
  • OM 5.079/31.08.2016Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;
  • Statutul elevului OM 4742/10.08.2016;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;
  • Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar;
  • Codul Muncii cu modificările ulterioare;
  • LEGEA nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Parlamentul României;
  • alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale.
 6. Regulile de disciplină şi obligaţiile întregului personal, precum şi ale părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructive-educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

 

II.             ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

 1. Anul şcolar 2018-2019 începe pe data de 1 septembrie 2018 şi se încheie pe data de 31 august 2019 (cursurile pentru elevi încep pe data de 10 septembrie 2018 şi se încheie pe data de 15 iunie 2019). Activitatea şcolară se desfăşoară săptămânal, de luni până vineri, după următorul program:
  • Clasele I-IV în intervalul orar 8:00 – 12:00 (13:00);
  • Clasele V-VIII în intervalul orar 8:00 – 12:00 (13:00; 14:00);
  • Durata orei de curs la școlile din comuna Șanț (localul nr. 1 și localul nr. 2) și Valea Mare este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a doua oră de curs, în intervalul orar 9:50 – 10:10, pauza este de 20 de minute;
  • Pentru clasele de elevi din învățământul primar de la școala din Valea Mare – localul nr. 3, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs;
  • La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative;
  • În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț, cu informarea ISJ B-N;
  • Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8,00 și nu se vor termina mai târziu de ora 13:00.
 2. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) și programul ȘDȘ se desfăşoară în afara orarului şcolii, cu excepţia unor activităţi de comemorare a unor personalităţi sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar bine stabilit (Ziua Pământului, Ziua Europei ) și aprobat de către ISJ B-N.
 3. În situaţii obiective (epidemii, calamităţi naturale, defectarea instalațiilor termice etc.) cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată, conform hotărârii CA şi aprobarea Inspectorului Școlar General. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la încheierea anului școlar.
 4. În urma analizei de nevoi întreprinse de Consiliul de Administrație privind resursele existente (umane, financiare și materiale) din școală, o comisie propune o ofertă sub formă de pachete educaționale pentru programul „Școala după școală”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Programul „Școala după școală” se organizează prin hotărârea Consiliului de Administrație al școlii, cu avizul inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud;

 

III. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 • Cadrele didactice
 1. Toate cadrele didactice implicate prin natura funcţiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor trebui să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvenţă, corectitudine, fermitate şi seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructiv-educativ.
 2. Cadrele didactice trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un comportament
 3. Cadrelor didactice le este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a instituției, a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din
 4. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau
 5. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din
 6. Sălile de clasă sunt în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi.
 7. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care se va desfăşura prin implicarea cadrelor didactice şi elevilor şcolii va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare.
 8. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa persoanelor sub influenţa alcoolului în incinta şcolii.
 9. La începutul anului școlar, la termenul precizat de director, cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi Acestea vor fi verificate și avizate de către director la clasele V-VIII și de către directorul adjunct la învățământ primar și preșcolar.
 10. În cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la program din motive medicale sau situaţii deosebite, acesta trebuie să anunţe conducerea şcolii din timp sau la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil se consideră absenţă nemotivată.
 11. Cadrele didactice aflate în situația prevăzută la art. 19, cu excepția motivelor medicale, sunt obligate să asigure suplinirea pentru orele de la care
 12. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de către
 13. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare.
 14. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a cererilor de învoire a elevilor de la părinţi într-un plic atașat de coperta din spatele Cererile trebuie aprobate de către director.
 15. În cazul în care desfăşurarea ședințelor consiliului profesoral, a comisiilor metodice sau a consiliului de administrație se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera orele pierdute, prezenţa la ședințe fiind
 16. Activitățile menționate la aliniatul 24 se pot desfășura cel mai devreme începând cu ora 13:00.
 17. Toate cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru
 18. Întârzierea nejustificată a cadrelor didactice la orele de curs este constatată de către director/director adjunct și se comunică Comisiei de Disciplină, respectiv Consiliului de Administrație al școlii pentru eventuale măsuri și sancțiuni
 19. Utilizarea de către cadrele didactice a telefonului (inteligent) în timpul orelor de curs nu este permisă decât în scop educativ.
 20. Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă.
 21. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi de trecerea acestora în registrul matricol în termenul stabilit de conducerea unităţii.
 22. Personalul Şcolii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul
 23. Cadrele didactice au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod
 24. Rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coercitie, acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale.
 25. Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare numai de învăţătorul sau profesorul care a efectuat
 26. Rezultatele lucrărilor scrise (la obiectele la care acestea se dau) vor fi comunicate elevilor în termen de 15 zile lucrătoare și analizate împreună cu elevii (frontal sau individual), vor fi păstrate în portofoliul profesorului până la sfârşitul anului şcolar, vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă.
 27. Situaţia şcolară se va încheia conform ROFUIP şi a altor regulamente în
 28. Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele şcolare, pe baza actelor originale sau a copiilor şi de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este
 29. Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie după care se va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului și a profesorului. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor şi a altor înscrisuri
 30. Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe medicale eliberate de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau de o unitate spitalicească.
 31. Părinţii, pot motiva, pe proprie răspundere, 20 de absenţe pe semestru pentru copiii lor, cu avizul directorului.
 32. Toate cadrele didactice, împreună cu secretarul şcolii, pe baza proceselor de predare-primire, răspund permanent de asigurarea protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.
 33. Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare oficiale (cataloage, matricole etc.) pentru completare sau din alte
 34. În primele 15 zile ale anului şcolar învăţătorii şi diriginţii vor completata, actualiza şi aviza toate carnetele de note ale
 35. Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele necesare. La dosarul personal vor fi prezentate numai acte în copie, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea actelor
 36. Cadrele didactice în general, învăţătorii şi profesorii diriginţi în special, au obligaţia de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup școlare și extrașcolare organizate cu aprobarea conducerii şcolii.
 37. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a rezolva diferite probleme străine de activitatea şcolară.
 38. Fumatul este interzis în incinta școlii.
 39. Atragerea de fonduri sau de bunuri prin donații de la agenți economici/persoane fizice/părinți se face cunoscută Asociației de părinți. Acest fapt nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători
 40. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor și a cadrelor didactice în strângerea de fonduri de orice natură.
 41. Se interzice crearea şi funcţionarea în incinta şcolii a oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică, a celor de prozelitism religios sau a oricăror forme de activitate care încalcă normele de moralitate ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a
 42. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinţilor prin intermediul elevilor, acceptarea în spaţiul şcolar a unor afişe cu mesaj
 43. Se interzice tuturor cadrelor didactice să folosească părţi din pauzele elevilor pentru terminarea activităţii de predare-învăţare.
 44. Învăţătorii şi profesorii care predau ultima oră au obligaţia de a supraveghea eliberarea integrală a spaţiilor în mod ordonat şi operativ, constatând şi eventualele nereguli ce vor fi semnalate învăţătorului sau profesorului de
 45. Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sancţionabile conform prezentului
 46. Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform graficului elaborat de director, în conformitate cu atribuţiile profesorului şi învăţătorului de serviciu stabilite prin prezentul regulament la secțiunea ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ.
 47. Intrarea persoanelor străine în incinta școlii este strict interzisă, excepție făcând prevederile din secțiunea ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ.
 48. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi vor informa în scris, în mod operativ, părinţii elevilor pentru orice abatere săvârşită de aceştia, atât în şcoală cât şi în afara
 49. Este interzisă tratarea la orele de consiliere și orientare a unor teme din specialitatea profesorului diriginte în afara tematicii precizate în planificarea activităţii
 50. Cadrele didactice debutante se vor pregăti zilnic pentru lecţii, întocmind proiecte didactice pe care le vor prezenta saptămânal conducerii şcolii pentru
 51. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfăşurării
 52. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, în special a ultimelor ore, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul desfăşurării unor activităţi la nivelul întregii şcoli.
 53. Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative și anunțurile puse la dispoziţie de către școală și alte instituții.
 54. Anunțurile și alte informații vor fi transmise cadrelor didactice prin intermediul:
  • avizierelor din sălile profesorale;
  • grupului de discuții de pe Facebook;
  • telefonic, pe email sau personal;
  • paginii de internet a școlii;
  • paginilor de internet ale MEN, ISJ B-N și CCD B-N.
 55. Necunoașterea de către cadrele didactice a anumitor informații, dacă acestea au fost afișate și/sau transmise prin mijloacele pervăzute la 63 nu absolvă cadrele didactice de suportarea consecințelor.
 56. Toate cadrele didactice sunt obligate să respecte atribuţiile corespunzătoare fişei postului şi contractului colectiv de muncă.

 

66.          Învăţătorul şi profesorul-diriginte au următoarele sarcini şi atribuţii:

 • Coordonează activitatea consiliului clasei;
 • Comunică și prelucrează elevilor clasei prevederile prezentului regulament, prevederi din LEN, ROFUIP, Statutul elevului, precum și normele PSI și SSM din școală;
 • Numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei;
 • Repartizează sarcini şi organizează împreună cu elevii serviciul pe clasă/școală;
 • Colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu directorul școlii în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi;
 • Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
 • Organizează, împreună cu coordonatorul de proiecte și programe educative și alte persoane și instituții abilitate, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
 • Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la evaluările naționale, la admiterea în licee şi şcoli profesionale;
 • Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare;
 • Motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale, precum şi în baza cererilor părinţilor (în limita a 20 absențe pe semestru);
 • Verifică și analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor;
 • Monitorizează îndeplinirea sarcinilor și îndatoririlor şcolare de către toţi elevii;
 • Sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a şcolii;
 • Informează, în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, cu absențe, a celor amenințați de corigență sau corigenţi, repetenţi sau sancţionaţi disciplinar;
 • Stabileşte nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului clasei, respectiv consiliului profesoral, propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
 • Înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea fiecărui sfârşit de an şcolar;
 • Organizează săptămânal activități de lectorate/de consiliere a părinților, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen;
 • Propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament ;
 • Completează, conform instrucțiunilor, catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
 • Calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor potrivit prevederilor prezentului regulament;
 • Consemnează în carnetele de elev și în matricole mediile semestriale şi anuale și răspunde de exactitatea acestora;
 • Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
 • Prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar;
 • Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare;
 • Întocmeşte şi predă la timp situaţiile statistice cerute de conducerea școlii;
 • Întocmeşte caietul/portofoliul dirigintelui (învăţătorului);
 • Planifică temele orelor de dirigenţie și a consilierii părinților şi predă la timp planificarea coordonatorului de proiecte şi programe educative;
 • Organizează şedinţe cu părinţii lunar sau ori de câte ori este cazul;

 

III.2.  Personalul didactic auxiliar și nedidactic

 • 2.1.Biblioteca
 1. Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.
 2. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor
 3. Bibliotecarul îşi desfăşoară activitatea conform fişei
 4. Programul bibliotecarului este afişat pe uşa
 5. Bibliotecarul are obligaţia de a ţine evidenţa informatizată a cărţilor şi publicaţiilor existente în bibliotecă.

III.2.2.          Secretariatul

 1. Secretariatul este subordonat directorului şcolii.
 2. Secretarul îşi desfăşoară activitatea conform fişei
 3. Secretariatul funcţionează între orele 8:00 și 12:00 sau în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului şcolar.
 4. Programul secretariatului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii.

 

III.2.3.          Serviciul financiar-contabil

 1. Este subordonat conducerii şcolii.
 2. Administratorul finaciar se ocupă de problemele financiare ale şcolii.
 3. Programul este între orele 09:00 şi 13:00.

 

 1. Plecările din unitate ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic în timpul programului se fac numai cu avizul conducerii şcolii şi numai din motive bine întemeiate sau în interes de
 2. Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişa postului şi programul stabilit de conducerea unităţii.

III.2.4.          Informaticianul

 1. Informaticianul este subordonat directorului şcolii.
 2. Informaticianul îşi desfăşoară activitatea conform fişei
 3. Informaticianul funcţionează între orele 8:00 și 12:00 sau în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului şcolar.
 4. Programul Informaticianului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii.

 

 

IV.     CONSILIUL PROFESORAL

 1. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice din Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț, cu excepția cadrelor didactice care au norma de bază la alte unități școlare, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.
 2. Documentele consiliului profesoral sunt:
 3. tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
 4. convocatoare ale consiliului profesoral;
 5. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.
 6. Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
 7. analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ, care se face public;
 8. alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;
 9. dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională al unității de învățământ;
 10. dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
 11. aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;
 12. hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 13. propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din unitatea de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
 14. validează notele la purtare mai mici de 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;
 15. avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre aprobare consiliului de administrație;
 16. avizează proiectul planului de școlarizare;
 17. validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
 18. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
 19. propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;
 20. propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului „Profesorul anului” personalului didactic de predare cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
 21. dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 22. dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 23. dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;
 24. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
 25. îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
 26. propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform

 

 

 

V.   COMISIILE PERMANENTE, OCAZIONALE ŞI COMISIILE METODICE

 

(1) Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare și colaborează la elaborarea ofertei educaţionale la nivel de arie curriculară, pentru organizarea şi realizarea unor activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică, organizare de sesiuni ştiinţifice.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. a) Comisia pentru curriculum;
 2. b) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii;
 3. c) Comisia pentru perfectionare si formare continua;
 4. d) Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;
 5. e) Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. f) Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii;
 7. g) Comisia pentru programe si proiecte educative.

(3) Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la nivelul unitatii de invatamant.

(4) Comisiile de la nivelul unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unitatii de invatamant.

(5) Activitatea comisiilor din unitatea de invatamant si documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative.

 

VI. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 

 • Consiliul clasei
 1. La începutul fiecărui an şcolar, coordonatorul de proiecte şi programe educative organizează întâlniri cu învăţătorii şi diriginţii pentru formare în domeniul activităţii la nivelul consiliului clasei; activităţile de formare vor fi consemnate în procese
 2. Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia de a întocmi, pe baza actelor legale, liste cu elevii care pot beneficia de ajutoare materiale legale (rechizite, burse ).
 3. Învăţătorii şi diriginţii numiţi la începutul anului şcolar au obligaţia de a semna fişa cu atribuţiile specifice acestei responsabilităţi şi de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le

 

VI.2.           Drepturile elevilor

 1. Elevii beneficiază de toate drepturile legale, conform legilor în vigoare, prevăzute puncutal în II din  ORDIN MEN Nr. 4742/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 23 august 2016.
 2. Nicio activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea și
 3. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
 4. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor şi învăţătorilor, pe toată durata studiilor, baza didactică şi materială de care dispune şcoala.
 5. Elevii au dreptul să participle la activităţile extracurriculare organizate de şcoală fără a afecta programul
 6. Elevii care s-au înscris la începutul anului școlar în programul Școală după școală, au obligația să frecventeze 2/3 din orele alocate modulului la care s-au înscris.
 7. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
 8. La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament

 

VI.3.     Îndatoririle/Obligațiile elevilor

 • Frecvenţa elevilor
 1. Frecventarea cursurilor este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu maxim 5 minute înaintea primei ore.
 2. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diferite activităţi şcolare desfăşurate în timpul programului, cu aprobarea directorului.
 3. În situaţia absentării din motive de sănătate, elevii sunt obligaţi ca în termen de 5 zile de la revenirea în şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de medicul de
 4. Pentru alte situaţii, motivarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată directorului şi aprobată de acesta în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele
 5. Elevii scutiţi de efort fizic trebuie să fie prezenţi la orele de educaţie fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta profesorului de sport actul doveditor până la data de 1 octombrie 2018;
 6. Până la data de 1 octombrie 2018, toti elevii apţi de efort fizic vor prezenta adeverinţa de sănătate de la medicul de familie conform căreia pot participa la orele de educaţie fizică fără

 

 

VI.3.2.     Comportamentul elevilor

 1. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat.
 2. Elevilor le este interzis:
  • să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
  • să introducă şi să difuzeze, în școală, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
  • să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
  • să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;
  • să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
  • să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
  • să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
  • să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
  • să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
  • să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
  • să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar;
  • să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
  • să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.
 3. În timpul orelor de curs telefoanele mobile vor fi setate pe modul silențios sau oprite.
 4. Este interzisă filmarea cu orice dispozitiv în incinta școlii fără acordul conducerii școlii;
 5. Este interzisă folosirea de către elevi a telefoanelor mobile și a altor dispozitive inteligente în timpul pauzelor pentru vizionarea/accesarea de fișiere cu conținut neadecvat sau ascultarea de muzică la volum mărit.
 6. În cazul folosirii inadecvate de către elevi a telefoanelor mobile și a altor dispozitive inteligente, profesorii au obligaţia de a preda aceste telefoane la secretariat și să anunțe părinții. Telefoanele vor putea fi ridicate doar de către părinţi.
 7. În situația în care elevul nu dorește să predea telefonul profesorului, elevul se va prezenta la director.
 8. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar (lapte, corn, măr) în alte scopuri decât cele pentru care au fost
 9. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care făptașul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine colectivului de elevi care a folosit sala sau echipamentul respectiv;
 10. Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile speciale destinate colectării selective a deşeurilor;
 11. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea
 12. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.
 13. Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto si a aparatelor de filmat fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă.

 

VI.3.3.     Accesul elevilor în şcoală

 1. Poarta pentru accesul elevilor în şcoală va fi deschisă până la ora 8:00. După ora 8:00, se închide poarta și permite accesul elevilor întârziați doar după consemnarea acestora în registrul special;
 2. În timpul programului, elevii nu au voie să părăsească curtea şcolii fără acordul învățătorului/dirigintelui sau al directorului.
 3. Intrarea elevilor în şcoală se va face în ordine, sub directa îndrumare a învăţătorului sau profesorului de serviciu;
 4. Circulaţia elevilor pe holuri şi scări se va face în mod civilizat, fără alergare și îmbrânceli, atât la intrare cât şi la ieşire;
 5. La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasă sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motiv bine întemeiat.

 

V.3.4. Ținuta elevilor

 1. Uniforma școlară nu este obligatorie.
 2. Ținuta trebuie să fie îngrijită și decentă.
 3. Toţi elevii şcolii vor purta la piept insigna cu semnele distinctive pe tot parcursul programului.
 4. Este interzis elevilor să folosească însemne specifice unor grupuri extremiste sau alte însemne interzise sau indecente.

 

VI.3.5.    Recompensarea elevilor

 1. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură, în activitățile extrașcolare (concursuri, competiții sportive, olimpiade, activități de voluntariat etc.) și/sau se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
  1. Evidențiere în fața colegilor clasei;
  2. Evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
  3. Comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
  4. Recomandări pentru trimiterea, cu prioritate, în vizite, drumeții, excursii sau în tabere din țară și din străinătate;
  5. Premii, diplome, medalii;
  6. Burse de performanță:
   • _____ lei/luna pentru elevii care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare si pentru cei care s-au calificat in loturile de pregatire organizate pentru competitiile internationale;
   • _____ lei/luna pentru elevii care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de Ministerul Educatiei Naționale
  7. Burse de merit:
   • bursa de merit pentru media 10 – ____ lei/luna
   • bursa de merit pentru medii cuprinse intre 9,99 si 9,80 – ____ lei/luna
   • bursa de merit pentru medii cuprinse intre 9,79 si 9,50 – ____ lei/lună
   • bursa de merit pentru medii cuprinse intre 9,49 si 9,20 – ____ lei/luna
  8. La finalul anului școlar, toți elevii claselor pregătitoare vor fi evidențiați;
  9. La finalul anului școlar, în urma rezultatelor obținute de elevi la învățătură și purtare, la clasele I-IV se vor acorda elevilor diplome de merit pentru disciplinele la care au obținut calificative maxime;
  10. La finalul anului școlar, în urma rezultatelor obținute de elevi la învățătură și purtare, la clasele V-VIII se vor acorda elevilor premii și mențiuni în ordinea descrescătoare mediilor, după cum urmează:
   • Premiul I – medii cuprinse între 10 și 9,80;
   • Premiul II – medii cuprinse între 9,79 și 9,50;
   • Premiul III – medii cuprinse între 9,49 și 9,20;
   • Mențiune – medii cuprinse între 9,19 și 8,80.

Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului României.

 

VI.3.6.    Sancționarea elevilor

 1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor din ORDIN MEN Nr. 4742/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 23 august 2016.
 2. Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
 3. Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
 4. Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
 5. observaţie individuală;
 6. mustrare scrisă;
 7. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit,
 8. mutarea disciplinară la o clasă paralelă.
 9. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
 10. Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
 11. Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
 12. Cu excepția observației, toate sancțiunile aplicate elevilor atrag scăderea notei la purtare, fapt consemnat în caietul clasei, înregistrat în registrul de intrări-ieşiri la secretariat şi consemnat cu numărul din registru în catalogul clasei;
 13. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către director.
 14. Mustrarea scrisă
 15. Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
 16. Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
 17. Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
 18. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului la rubrica purtare.
 19. Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.
 20. Retragerea temporară sau definitivă a bursei
 21. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
 22. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
 23. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă
 24. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului.
 25. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 26. Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
 27. Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective
 28. Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
 29. Pentru toţi elevii școlii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 

 1. Anularea sancţiunii
 2. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 128 lit. a) – d) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
 3. Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către Consiliul profesoral.
 4. Contestarea sancţiunilor
 5. Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16, se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
 6. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

 

VII.         ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

 • Atribuțiile profesorului/învățătorului de serviciu
 1. Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea serviciului pe şcoală;
 2. Serviciul pe şcoală se va organiza de luni până vineri, astfel: 7,30 – 13,00 pentru învăţători şi 7,30 – 14,30 pentru
 3. La intrarea în serviciu, Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte de serviciu va verifica existenţa tuturor cataloagelor și registrelor în dulapul special amenajat, acțiune care se va repeata şi la ieşirea din
 4. Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte de serviciu nu va permite intrarea persoanelor străine (inclusiv a părinților), în timpul pauzelor, în incinta școlii decât după legitimarea acestora şi consemnarea numelui persoanei şi a motivului intrării în instituţie în registrul special. Persoana străină este condusă către destinația notată în
 5. Nu este permis accesul părinților și a persoanelor străine în sălile de clasă, cu excepția zilelor în care sunt organizate ședințe cu părinții, activități comune, lectorate etc., cu acordul conducerii școlii.
 6. În timpul pauzelor Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte de serviciu are obligaţia de a fi pe holurile și în curtea şcolii pentru a supraveghea activitatea elevilor şi pentru a preveni situaţii precum: acte de violenţă între elevii şcolii, între elevi şi alte persoane din afara şcolii, violenţe de limbaj, fumatul în grupurile sanitare sau în exteriorul şcolii, acţiuni de distrugere a mobilierului, pătrunderea în incinta şcolii a altor persoane .
 7. Verifică, prin sondaj, în timpul pauzelor, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute.
 8. Învăţătorul (profesorul) de serviciu semnalează imediat conducerii şcolii orice act de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în timpul serviciului său.
 9. Învăţătorul (profesorul) de serviciu trebuie să asigure buna desfăşurare a intrării şi ieşirii elevilori la începutul şi sfârşitul pauzelor;
 10. Accesul elevilor pe terenul de sport de la Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț se face doar prin poarta de intrare. Elevii vor aștepta începerea orei în curtea școlii și vor fi însoțiți de către profesorii de sport pe teren.
 11. Învăţătorul (profesorul) de serviciu verifică prezenţa la ore a cadrelor didactice, aduce la cunoştinţa directorilor eventualele absenţe şi ia măsuri pentru acoperirea orelor la care învăţătorul sau profesorul lipseşte;
 12. Învăţătorul (profesorul) de serviciu trebuie să ia legătura imediat cu directorul unităţii sau să apeleze serviciul naţional de urgenţă (112) în legătură cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în timpul pauzelor;
 13. La sfârşitul programului, învăţătorul (profesorul) de serviciu va încheia un proces verbal în care va consemna toate evenimentele petrecute în timpul

 

VIII.       PĂRINȚII

 • Comitetele de părinți
 1. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
 2. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui program de activitate
 3. Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
 4. Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor.
 5. Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.
 6. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
 7. Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea în colaborare cu şcoala a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice.

VIII.2.      Asociația de părinți

 1. Asociația de părinţi stabilește componența: preşedinte, vicepreşedinte, casier/contabil şi alţi 3-5
 2. Asociația de părinţi se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament
 3. Asociația de părinţi desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii.

 

IX.      DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț se prelucrează elevilor, părinţilor şi întregului personal al unităţii cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație.
 2. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului Regulament şi a tuturor documentelor menţionate care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.
 3. Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat în suficiente exemplare pentru a putea fi consultat de către tot personalul şcolii ori de câte ori este
 4. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
 5. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
 6. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Dumitra, dată la care se abrogă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Dumitra anterior.
 7. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât la modificările legislației școlare, la sugestiile/propunerile: Consiliului Profesoral al şcolii, Asociației de Părinți, Consiliului de Administraţie, Consiliului Elevilor, CEAC, şi trebuie avizate de Consiliului de Administraţie.

 

Director,                                                                                                                                    Cons. Educ.,

prof. Sasu Daniel Zaharia                                                                                                               prof. Timiș Mărioara