PDI

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

Enea Grapini

ȘANȚ

 

Revizuit OCTOMBRIE 2020

 

 

                                                                           DIRECTOR:

Prof. SASU DANIEL ZAHARIA

 

Proiect de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale „Enea Grapini” Șanț pentru perioada 2018-2022

 

 

ARGUMENT:

 

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unităţii şcolare trebuie să reflecte strategia educaţională pe termen mediu (3-5 ani), ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, local, de evoluţia economică a zonei în care se află situată şcoala, de mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţii muncii.

Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse. La nivelul fiecarei unităţi şcolare proiectul de dezvoltare instituţională are o importanşă deosebită deoarece concentrează atenţia asupra finalitaţilor educaţiei (dobândirea de abilitaşi, aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale magementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură coerenşa strategiei pe termen lung a şcolii.

 

Principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele:

o Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii:

– strategii didactice abordate,

– stimularea creativităţii,

– modernizarea continuă a bazei materiale,

– stimularea participării la activitaţi extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor;

o Echilibru între cerere şi ofertă:

– oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitarile elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de interes:

– utilizarea calculatorului,

– comunicarea într-o limbă modernă,

– educaţie pentru sănatate,

– educaţie civică;

o Cooperare scoală-comunitate:

– participare la programele şi acţiunile organizate de Primaria com. Șanț,

– colaborarea cu ONG-uri, Poliţia şi alte autorităţi locale;

 

 1. Analiza situaţiei Şcolii Gimnaziale „Enea Grapini” Șanț la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
 1. Date generale despre comuna Șanț

 

      Localitatea Șanț este situată în nordul Transilvaniei și nord-estul județului Bistrița-Năsăud, la distanță de 71 km de municipiul Bistrița, reședința județului, pe drumul național 17D  Năsăud – Cârlibaba. Comuna Șanț este așezată într-o microdepresiune montană formată dintr-un ansamblu de lunci și terase ale Someșului Mare și ale afluenților săi, Cobășel și Cârțibav.

Ocupațiile de bază ale celor peste 3450 de locuitori din cele două sate, Șanț și Valea Mare, ale comunei Șanț sunt: exploatarea și prelucrarea lemnului, activități de îngrijire și regenerare a pădurii coordonate de Ocolul Silvic „Izvorul Someșului”, agricultura, creșterea animalelor.

 

 1. Date generale despre Şcoala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț

 

 • Şcoala Gimnazială „Enea Grapini” Șanț (PJ) cuprinde două localuri situate in localitatea Șanț:
 • Localul I are 9 săli de clasă, biblioteca (10.778 volume), arhiva, sală profesorală, direcţiune, secretariat, contabilitate, magazie pentru depozitarea lemnelor, clădire în care se găseşte centrala termică şi grupuri sanitare modernizate;
 • Localul II cuprinde 10 săli de clasă, sală profesorală, magazie, centrala termica, grupuri sanitare;
 • Structuri apartinatoare:
 • Gradinita cu Program Normal Nr. 1 Șanț – are 4 grupe de grădiniţă, sală profesorală, magazie, grup sanitar;
 • Gradinita cu Program Normal Nr. 2 Șanț – are clădire nouă inaugurată în septembrie 2015, unde funcţionează 2 grupe de grădiniţă, sala profesorala, grupuri sanitare, sală de spectacole, alte săli multifuncţionale, centrală termică, magazie pentru depozitarea lemnelor ;
 • Scoala Primară Lucian Valea Valea Mare– are o grupă de gradinita, 2 sali de clasa, sala profesorala, grupuri sanitare, magazie pentru depozitarea lemnelor;

 

 1. Resurse umane
 • Structura pe cicluri de invatamant:
 • ciclul prescolar: 7 grupe;
 • ciclul primar: 11 clase;
 • ciclul gimnazial: 8 clase.

Numărul preşcolarilor şi al elevilor este fluctuant. În anul şcolar 2019-2020 la Şcoala Gimnazială Șanț  şi structurile apartinatoare au fost înscrişi un numar total de 483 elevi, din care:

– 122 preşcolari, în 7 grupe

– 207 elevi din clasele 0- I-IV

– 154 elevi din clasele V-VIII

În ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, situaţia este următoarea:

– educatoare: 7- calificate:

– învăţători:  11 – calificaţi

– profesori:   13 – calificaţi

Total: 31 cadre didactice calificate (100%), din care 28 titulari (90.32%).

 • 1 cadru didactic debutant;
 • 2 cadre didactice cu gradul didactic definitiv;
 • 9 cadre didactice cu gradul didactic II;
 • 19 cadre didactice cu gradul didactic I.

Cursurile la toate formele de invatamant se desfasoara dimineata într-un singur schimb.

Activitatea elevilor: elevii scolii desfasoara activitati scolare zilnice, participa la concursuri scolare, desfasoara activitati extrascolare ca: serbari scolare, ecologizare, vizite la institutiile din comuna, activitati culturale, intreceri sportive, drumetii, excursii scolare. Activitatile sunt coordonate si indrumate de cadrele didactice din scoala.

 

 1. Resurse financiare:

În anul şcolar 2019-2020 bugetul de venituri si cheltuieli a Scolii Gimnaziale Șanț a fost intocmit in baza H.G. nr 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate de T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, completata prin HG nr 344/2013 si a Legii nr1/2011 a Educatiei Nationale.

Ca urmare, in fundamentarea cheltuielilor s-a tinut cont de costurile standard per elev/prescolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, prevazute in anexa nr 2 la hotarare si de costul standard per elev/prescolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuieli prevazute la articolul bugetar “bunuri si servicii”, prevazute in anexa nr 4 la hotarare.

 

 1. Rezultatele la învăţătură şi purtare în 2019-2020 (iunie)

         Din cei 483 elevi înscrişi la sfârşitul anului şcolar au promovat :

 • La primar 100% elevi ;
 • La gimnaziu 100% (2 nescolarizati).

La purtare majoritatea au obţinut calificativul FOARTE BINE, respectiv nota 10, 2 elevi având media la purtare 9 şi 1 elev la nota 8 pentru absenţe nemotivate.

 

Nr. elevi participanti la examenul de evaluare nationala in ultimii 8 ani:

Proba/Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Limba romana

43

47

40

31

45

40

38

36

Matematica

43

47

40

31

45

40

38

36

Limba materna

Media generala

6,42

5,66

5,95

6,74

6,98

6,70

6,03

6,19

Media generala la  evaluare nationala in ultimii 8 ani:

Proba/Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Limba romana

6,49

4,98

6,35

7,36

7,2

7,86

6,53

6,99

Matematica

6,36

6,33

5,56

6,31

6,75

5,53

5,55

5,40

Limba materna

 

Media generala

6,42

5,66

5,95

6,74

6,98

6,70

6,03

6,19

Admiterea la liceu și școală profesională în ultimii 8 ani:

Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nr.absolventi

43

48

40

39

46

41

38

37

Nr.admisi liceu

42

29

32

30

35

38

28

32

Nr.admisi scoala profesionala

17

5

3

10

2

9

4

Nr. elevi care nu continua studiile

1

2

3

6

1

1

1

1

 1. Curriculum la nivelul şcolii

         După analiza propunerilor venite din partea cadrelor didactice şi a opţiunilor elevilor şi părinţilor, la Şcoala Gimnazială Șanț în anul şcolar 2019-2020, la clasele V-VIII s-au studiat următoarele discipline opţionale:

 

Nr. Crt.

Numele opționalului

Clasa

1

TEHN. INFORMAȚIEI

VIII A,B

2

OPTIONAL INTEGRAT – EDUCAȚIE ECOLOGICA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

VI A,B

VII A,B

3

OPȚIONAL INTEGRAT – ED. PLASTICĂ – CULORI DIN SUFLET

V A,B

 1. Climatul de muncă din şcoală

         În cadrul Şcolii Gimnaziale Șanț există un climat de muncă, responsabilitate şi colaborare între cadrele didactice, cadre didactice şi elevi/părinţi, şcoală şi comunitatea locală.

 

 1. Analiza datelor prezentate mai sus

 

a.) Analiza de tip cantitativ şi calitativ

– Numeric, populaţia şcolară este fluctuantă, dar se întrevede o scădere a numărului de elevi pentru anii care urmează;

– Elevii provin dintr-un mediu social relativ omogen, în care nu sunt mentalităţi dăunătoare procesului de învăţământ (ca sustragerea elevilor de la şcoală, dezinteres faţă de pregătirea copiilor);

– Dotarea relativ bună cu mijloace de învăţământ moderne şi capacitatea intelectuală bună a unui număr mare de elevi determină rezultatele mai bune la învăţătură.

 

b.) Analiza S.W.O.T.

 

Puncte tari:

 

– cale lesnicioasă de acces spre şcoală a elevilor;

– rechizite pentru elevi;

– 20% dintre elevi au aptitudini sportive deosebite;

– calitatea personalului didactic calificat;

– 98% cadre didactice titulare;

– pregătire de specialitate şi metodică;

– implicarea cadrelor didactice în formarea continuă

– flexibilitate în activitatea didactică;

– conştiinciozitatea cadrelor didactice în activitatea şcolară;

– implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor în deciziile şcolii;

– spaţiu de învăţământ suficient care permite desfăşurarea activităţii într-un singur schimb;

– existenţa programelor educaţionale;

– existenţa resurselor materiale şi umane pentru realizarea curriculumului la decizia şcolii;

– existenţa a 10 calculatoare (legate în rețea) pentru susţinerea unor lecţii pe discipline;

– mediul şcolar intern favorabil actului didactic;

– proiecte de dezvoltare a bazei materiale;

 

Puncte slabe:

 

– insuficienta preocupare din partea unor părinţi;

– puțini elevi au atitudini negative faţă de mediu;

– inexistenţa cunoaşterii, în cercuri mai largi, a obiectivelor şi strategiilor reformei educaţionale;

– slaba dotare cu aparatură didactică performantă a laboratoarelor;

– lipsa unor cabinete didactice moderne pentru anumite discipline, cum ar fi limbile moderne;

– insuficineța unor mijloace moderne de învăţământ şi materiale didactice necesare implicării elevilor în activităţi didactice fata in fata si online;

Oportunităţi:

 

– existenţa manualelor şi a programelor şcolare în vigoare;

– legislaţia şcolară permite constituirea tuturor organismelor democratice de conducere, consultarea personalului didactic în actul decizional, reprezentarea părinţilor, a cultelor religioase şi a autorităţilor publice locale în Consiliul de Administraţie al şcolii;

– salarii plătite la timp;

– disponibilitatea Consiliului Local la solicitările şcolii;

– accesul la informaţie educaţională;

 

Ameninţări:

 

– numărul în scădere al elevilor;

– scăderea natalităţii la nivel local;

– influenţa negativă a unor emisiuni T.V.;

– salariile mici care nu stimulează activitatea şi determină migrarea personalului didactic spre alte domenii de activitate mai bine remunerate;

-imposibilitatea unei implicări mai profunde a comunităţii locale datorate contextului economic.

c.) Analiza P.E.S.T.E.

 

Politic:

Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, este supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, Statutul Cadrelor Didactice, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane.

Economic:

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de munca în domeniu depăşeşte oferta. Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor.

Social:

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală a unor familii fiind asigurarea traiului zilnic. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

Tehnologic:

Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. S-a implementat programul AEL, dar există 10 calculatoare, clasele având în medie 20-25 elevi, aceştia nu pot de predare şi evaluare interactivă. Prezenţa unui analist programator şi a unui cabinet de specialitate sunt favorabile pentru a răspunde cerinţelor elevilor şi a părinţilor de a beneficia de un curs opţional de operare PC.

Ecologic:

Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoScoala, Să învăţăm despre pădure, Scoala Arborilor, Educaţia pentru sănătate, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Asociaţia Tăşuleasa Social – acţiune de împădurire).

 

 1. Proiectul dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Enea Grapini Șanț pentru perioada 2018-2022

 Motto: “Scoala noastra ofera sanse egale tuturor”

 1. Viziunea:

O şcoală care, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe copil să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi.

 1. Misiunea:

Schimbarea mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât şi la dascăli, considerând elevul ca partener în educaţie şi subiect al autoeducaţiei.

Scopul şcolii noastre este de a crea o şcoală deschisă, credibilă în faţa părinţilor şi a comunităţii locale, care să răspundă nevoilor de educaţie. Printr-o ofertă curriculară atractivă si, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregătit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educaţionale specifice, vom forma o personalitate umană complexă.

Valorile pe care le promovăm sunt: comunicarea, spiritul de echipă, toleranţa, EGALITATEA DE SANSE, educaţia pentru drepturile omului.

 1. Scopurile/obiectivele strategice

         Obiectivele strategice sunt:

 • promovarea unui învăţământ deschis iniţiativei şi creativităţii precum si mentinerea sigurantei fizice si emotionale a elevilor;
 • asigurarea accesului tuturor elevilor la actul educational precum si la tehnologia modernă de calcul şi comunicare;

c.)  îmbunătăţirea gradului de colaborare între şcoală şi comunitate;

 • oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şcolară, profesională prin implementarea unui curriculum orientat spre viitor care sa sustina calitatea actului didactic.
 1. Motivarea obiectivelor strategice

         Stabilirea ţintelor strategice este motivată de:

 • dotarea precară a şcolii cu mijloace didactice moderne, a conectării la Internet (cablu), a unor cabinete funcţionale pe discipline;
 • exodul şcolar spre străinătate;
 • neimplicarea familiei şi lipsa de informare a elevilor în ceea ce priveşte orientarea şcolară;
 • creşterea capacităţii şcolii de a organiza activităţi educative ecologice în vederea dezvoltării la elevi a unor abilităţi menite să contribuie la propria lor formare şi la înţelegerea nevoii de protejare a mediului înconjurător;
 • îmbunătăţirea cadrului de colaborare dintre şcoală şi comunitate;

 

 1. Avantajele opţiunii pentru ţintele strategice şi căile de acţiune

        

      Avantajele opţiunii pentru ţinta a.):

– crearea unui mediu fizic sanatos in situatia actualei crize sanitare.

– elevii vor beneficia de noi metode şi strategii de învăţare;

– folosind resursele şi facilităţile comunităţii pentru activităţi de învăţare se aplică cunoştinţele şi deprinderile achiziţionate în şcoală, în activităţi specifice;

         Avantajele opţiunii pentru ţinta b.):

– se va crea baza logistică pentru formarea unor priceperi şi deprinderi de comunicare, folosind mijloacele tehnice de comunicare modernă, calculator, Internet, videoproiector, tablete, table interactive;

– se va asigura accesul tuturor elevilor şi cadrelor didactice la echipamentele şi tehnologia modernă de calcul şi comunicare;

         Avantajele opţiunii pentru ţinta c.):

– se vor desfăşura unele activităţi de către elevi în colaborare cu părinţii şi alţi membrii ai comunităţii într-un spaţiu adecvat;

– se vor asigura părinţilor oportunităţi de a participa în diferite forme la activităţile şcolii, cum ar fi programe de educaţie ecologică a adulţilor;

         Avantajele opţiunii pentru ţinta d.):

        – se vor oferi servicii de orientare şcolară şi profesională atât elevilor cât şi părinţilor;

– vor avea loc dezbateri pe această temă împreună cu specialişti în pedagogie şi psihologi;

– oferirea unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor de consiliere a elevilor şi părinţilor, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi a condiţiilor de viaţă;

– contribuirea la formarea unei autonomii personale, care să le permită elevilor o oarecare independenţă în alegerea unei meserii.

 

Planul de dezvoltare institutionala

al Scolii Gimnaziale Șanț pentru perioada 2018-2022

 

Nr. crt

PROGRAMUL

(OBIECTIVUL)

PROIECTE SI ACTIUNI

RESPON-SABILI

RESURSE

TERMEN

INDICATORI DE PERFORMANTA

EVALUARE

CURRICULUM

 

1.

 

Construirea unui parteneriat real profesor-elev in activitatea de invatare

–    cadrele didactice vor participa la consfatuirile si cercurile pedagogice organizate de Inspectoratul Scolar Judetean, iar cunostiintele dobandite vor fi aplicate la clasa;

–    formarea unui stil de munca colegial si democratic la toate nivelurile, in vederea adoptarii unor strategii didactice formative centrate pe elev;

–    completarea caietului dirigintelui si a fisei psihopedagogice;

–    indentificarea elevilor cu nevoi speciale in educatie si indrumarea lor spre comisia judeteana de expertiza, pentru integrarea lor corespunzatoare in societate;

 

Fiecare cadru didactic

 

Indrumatorii de clase

Invatatorii de la clasele I si a II-a

 

Conform graficelor

 

In fiecare ora

 

Anual

 

La sfarsitul clasei

Proiectarea si desfasurarea activitatilor didactice tinand cont de nevoile reale ale elevilor

 

 

Integrarea individuala a elevilor cu nevoi speciale in raport cu capacitatile lor

Directorul si sefii comisiilor metodice vor urmari acest aspect cu ocazia asistentelor la ore.

 

2.

Elaborarea unui Curriculum la decizia Scolii elastic, adaptat la cerintele elevilor si parintilor si la resursele scolii

–    pentru clasele cu un nivel mai scazut de pregatire al elevilor se va opta pentru optionale de tipul aprofundare, iar pentru clasele cu elevi mai bine pregatiti se vor alege optionale de tipul extinderii sau optionale de sine-statatoare;

 

Consiliul pentru curriculum si Consiliul de Administratie

Personal didactic calificat

Programe pentru disciplinele optionale

Baza materia- la corespunza- toare

In fiecare an, pana in luna martie, pentru anul scolar urmator

Alegerea optionalelor in functie de optiunile elevilor si ale parintilor

Sondarea anuala a optiunilor elevilor si parintilor

 

3.

Mobilizarea cadrelor didactice la optimizarea actului didactic in vederea obtinerii unor rezultate scolare superioare

– in cadrul comisiilor metodice din scoala se va pune accentul pe initierea cadrelor didactice stagiare in activitatea didactica,  pe actiuni de modernizare a procesului instructiv-edicativ prin folosirea unor metode active, a materialului intuitiv, a tratamentului diferentiat al elevilor;

 

Fiecare cadru didactic

Cadre didactice competente, bine pregatite metodic si stiintific

Lunar, conform planificarii

Imbunatatirea rezultatelor la invatatura

Consiliul profesoral va analiza lunar rezultatele optinute si va lua masurile corespunzatoare

 

4.

Pregatirea temeinica a elevilor pentru concursurile scolare si testele finale

– evauarea periodica a elevilor din clasa a VIII-a si familiarizarea acestora cu tehnicile de evaluare folosite la testele finale de absolvire;

– organizarea unor sedinte de consultatii si meditatii pentru suplinirea nepregatirii elevilor in familie;

– selectionarea elevilor foarte buni si pregatirea acestora in vederea participarii la concursurile scolare pe discipline;

 

Profesorii de specialitate

 

Eevii si profesorii dornici de performanta

Semestrial

 

Saptamanal

 

Anual

 

Imbunatatirea rezultatelor la concursurile scolare si testele finale

Evaluarea nivelului de pregatire a colectivelor de elevi

 

5.

Imbunatatirea activitatii educative extrascolare si extracurriculare

– organizarea manifestarilor dedicate momentelor importante din istoria nationala si a serbarilor traditionale;

– organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie sanitara, educatie ecologica, educatie rutiera, educatie civica;

– organizarea in fiecare an a unei excursii educativ-recreative cu obiective bine stabilite;

Fiecare cadru didactic, sub îndrumarea coordonatorului de proiecte şi programe educative

Programe educationale, materiale informative

Conform graficului anual al activitatii educative

Formarea unui stil de viata echilibrat

Urmarirea comportamen- tului elevilor si evaluarea impactului fiecarei actiuni educative

 

RESURSE UMANE

 

6.

 

Stabilirea unor bune relatii de cooperare metodica si stiintifica intre cadrele didactice

–    indrumarea cadrelor didactice pentru participarea la actiunile de perfectionare organizate de I.S.J. si C.C.D.

–    inscrierea si participarea cadrelor didactice la perfectionare prin grade didactice;

–    cultivarea unor relatii interumane principiale, bazate pe legalitate si moralitate intre cadrele didactice, intre echipa manageriala si colectivele de elevi, respectiv cadre didactice, intre scoala si comunitate;

 

Fiecare cadru didactic, Consisliul de Administratie

 

 

Conform graficelor

 

Cadre didactice perfectionate

 

Consiliul de Administratie va analiza periodic acest aspect.

 

7.

Imbunatatirea activitatii manageriale din scoala

–    imbunatatirea managementului institutional prin perfectionarea directorului;

–    implicarea cadrelor didactice in actul decizional si initierea acestora in probleme de management scolar;

–    promovarea cadrelor didactice competente in functii de conducere si delegarea de responsabilitati;

Director

 

Consiliul profesoral si Consiliul de Administratie

Cadrul legislativ adecvat

Conform graficelor C.C.D. si a planului managerial al scolii

Echipa manageriala bine inchegata si competenta

Activitatea manageriala va fi evaluata anual de catre I.S.J.

8.

Cunoasterea legislatiei scolare

– asigurarea cunoasterii de catre cadrele didactice, elevi si parinti a legislatiei scolare in vigoare

Director

Diriginti

Documente legislative actualizate

Semestrial

Activitatea din scoala sa se desfasoare intr-un cadru legal

Directorul va urmari ca activitatile din scoala sa fie conforme cu legea

9.

Stabilirea de relatii interpersonale bazate pe prietenie si intrajutorare

– sub egida organizatie sindicale se vor desfasura actiuni care marcheaza evenimentele importante din viata personalului

Lider sindicat

       

 

 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

 

10.

Cresterea eficientei actului didactic cu ajutorul mijloacelor moderne asigurate de o baza materiala corespunzatoare

–    cresterea resurselor financiare bugetare in vederea modernizarii bazei materiale a scolii (baza sportiva, mobilier, material didactic perfomant)

–    atragerea de resurse financiare de la agenti economici,  asociatii non-profit;

–    utilizarea eficienta a resurselor informationale se va realiza prin:

v  conectarea la Internet (cablu) în sălile de curs;

v  dotarea bibliotecii scolii cu literatura conforma cu bibliografia scolara precum si cu literatura de specialitate si psihopedagogica

–    imbunatatirea aspectului estetic al scolii;

–  asigurarea de tablete pentru fiecare elev si pnetru fiecare cadru didactic din unitate.

–  dotarea salilor de clasa cu videoproiectoare, laptopuri si table interactice in vederea cresterii gradului de eficienta a actului de predare.

Director, Consiliul de Administratie

 

Consiliul de Administratie si Comitetul Reprezentativ al Parintilor

 

Director, Consiliul Scolar

 

Conform proiectului de buget intocmit anual

Anual

 

 

 

Semestrial

Anual 

 

 

Modernizarea bazei materiale a scolii

 

Analiza si inventarierea anuala a bunurilor materiale din dotarea scolii

 

11.

 

Atragerea partenerilor sociali in educatie

–    manifestarile de deschidere si de incheiere a cursurilor – prilej de bilant  a activitatii si de stimulare si recompensare a elevilor

–    popularizarea actiunilor educative ecologice desfasurate cu elevii;

–    perceptia reala de catre comunitate a activitatii din scoala;

–    colaborare cu alte scoli pentru realizarea unor activitati cultural-artistice si sportive comune;

–    colaborare cu factorii locali (Politie, cabinete medicale, etc) pentru relizarea activitatilor educative; atragerea si sensibilizarea comunitatii locale spre problemele scolii;

 

Director, fiecare cadru didactic;

Comitetul de Parinti

 

Materiale informative

 

Conform graficelor scolii

Cunoasterea de catre partenerii sociali a activitatii scolii si atragerea acestora pentru colaborare

 

Analiza anuala a impactului acestor actiuni in societate

                           

 

 

REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 

 În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală a şcolii, de informaţiile primite de la manageri şi profesori cu experienţă, dar şi de literatura de specialitate în management educaţional. Prezentul proiect de dezvoltate instituţională pe termen mediu, după avizarea în Consiliul Profesoral şi aprobarea în Consiliul de Administraţie, va deveni documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. Anual, acest document va suferi modificări generate de schimbările datelor de intrare.

 

DIRECTOR,

Prof. Sasu Daniel – Zaharia